Privacybeleid

Privacyverklaring TREEE

1 Introductie
Deze privacyverklaring geldt voor alle gegevensverzamelingen en -verwerkingen van TREEE.

In deze privacyverklaring beschrijven wij:
• Hoe wij door jou verstrekte persoonsgegevens verwerken (verzamelen, gebruiken, delen, vernietigen en beschermen);
• Hoe je inzage kunt krijgen in jouw persoonsgegevens;
• Hoe je deze gegevens kunt inzien, laten wijzigen en/of verwijderen;
• Hoe je een (vermeende) klacht kunt indienen.

Indien je ervoor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

TREEE is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van alle kandidaten, alsmede van alle andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

2 TREEE
TREEE is gevestigd aan de Stationsweg 32, 5802 AB te Venray en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van gegevens.

3 Technische informatie
De website van TREEE legt geen persoonsgegevens vast. De website maakt geen gebruik van cookies.

4 Wanneer verzamelt TREEE jouw persoonsgegevens?
4.1 Kandidaten
Jouw gegevens worden verwerkt (verzameld) vanaf het eerste contact met TREEE. Dit betreft uitsluitend de informatie die je zelf doorgeeft via de website, de e-mail, telefoonverkeer of per brief. Vaak wordt dit moment “de inschrijving” genoemd. Jouw gegevens (waaronder eventueel je cv) slaan wij digitaal op in de cloud en op een harddisk.

Als je vindbaar bent via sociale media als LinkedIn, Facebook, maar ook www.werk.nl kunnen wij jouw gegevens verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd bent in een nieuwe werkomgeving of mijn dienstverlening in het algemeen. Je kunt dan door ons benaderd worden met de vraag of je interesse hebt om het gesprek aan te gaan waarbij TREEE zich houdt aan deze privacyverklaring. De opslagtermijn van deze gegevens is vastgesteld op 12 maanden.

5.2 Contactpersonen zakelijke relaties
De contactgegevens van contactpersonen van prospects, klanten, relaties en leveranciers leggen wij vast in een database die in de cloud wordt opgeslagen om de contactgegevens te borgen.

6 Waarom verzamelt TREEE je persoonsgegevens?
6.1 Kandidaat
Veelal verzamelen en verwerken wij jouw gegevens via de website of via een toevoeging aan een mail of brief met voorafgaande toestemming van de betrokkene voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij bieden de volgende diensten aan: arbeidsbemiddeling, coaching, opleiding en consutancy.

Om dit professioneel te kunnen doen hebben wij specifieke informatie nodig om:
1. Je concrete en passende vacatures voor te leggen;
2. Informatie te kunnen geven over de diensten;
3. Je kwalificatie en beschikbaarheid te kunnen vaststellen i.v.m. bemiddeling naar werk, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentie checks, social media (uitsluitend als dit vooraf al aangegeven is) en eventueel andere bronnen;
4. Een gedegen relatie met je aan te gaan én te onderhouden en daarvan administratie te voeren;
5. Voor managementinformatie en toepassing van veiligheidsregels;
6. Voor toepassing van wet- en regelgeving waar vereist;

6.2 Contactpersonen zakelijke relaties
TREEE verwerkt de persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke relaties waarmee TREEE  zaken doet om:
‒ Informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening;
‒ Een zakelijke relatie te onderhouden;
‒ Een overeenkomst van opdracht met je te sluiten en uit te voeren.

7 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
7.1 Kandidaten
De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening;
Een aantal gegevens is nodig om van onze dienstverlening gebruik te kunnen maken;
Extra gegevens kunnen gewenst zijn om de bemiddeling nog beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan bepaalde vragen of verplichtingen vanuit mijn opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor correct en relevante gegevens die je aan TREEE verstrekt.

Het betreft dan (o.a.) de volgende persoonsgegevens en/of documenten:
Bij een afspraak voor bemiddeling:
‒ NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
‒ Geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, leeftijd, geslacht;
‒ Diploma’s, certificaten, informatie over stage(s) en werkervaring;
‒ Je beschikbaarheid;
‒ Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn om je geschiktheid voor een vacature te kunnen beoordelen (zoals referenties en getuigschriften);

TREEE legt in principe geen bijzondere persoonsgegevens vast, behalve als dat verplicht is vanuit wet- en regelgeving, én voor zover je daar toestemming voor hebt gegeven. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

7.2 Contactpersonen zakelijke relaties
Wij verwerken van contactpersonen van zakelijke relaties naam en contactgegevens (mailadres en telefoonnummer) en de functie. Er worden geen andere gegevens verzameld of vastgelegd.

8 Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?
8.1 Kandidaten
TREEE kan je persoonsgegevens delen met de opdrachtgevers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht.

De verstrekking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend o.b.v. een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of voor het uitvoeren van een opdracht in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelt TREEE jouw persoonsgegevens?”.

Je persoonsgegevens worden alleen binnen Nederland verwerkt.
TREEE draagt zorg voor de beveiliging van je gegevens d.m.v. passende technische en organisatorische maatregelen rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van kandidaten.

8.2 Contactpersonen zakelijke relaties
TREEE kan de van jou verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is om het gezamenlijke doel te bereiken t.b.v. onze zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven in die gevallen waarin TREEE hiertoe verplicht kan worden. TREEE zorgt voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de opgeslagen persoonsgegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

9 Bewaartermijnen
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de categorie waaronder de persoonsgegevens vallen.

9.1 Kandidaten
Je gegevens (NAW, CV, ervaring, opleiding, e.d.) blijven maximaal twaalf maanden beschikbaar, tenzij je zelf een kortere of langere termijn overeenkomt (via mail). Als je niet meer in de database opgenomen wenst te worden, kun je dit via telefoon, mail of brief aangeven. Nadat je hebt aangegeven dat je niet meer in de database opgenomen wenst te blijven, worden de gegevens per direct verwijderd.
9.2 Contactpersonen zakelijke relaties
De persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke relaties worden aangehouden ten behoeve van de verbetering van de dienstverlening van TREEE. Deze gegevens worden maximaal 5 jaar na de laatste opdracht bewaard.

10 Recht op inzage en/of wijzigen van je gegevens
10.1 Kandidaten
Als je inzage wilt en/of wijzigingen wilt aanbrengen aan je gegevens dan kun je contact opnemen met TREEE via mijn mobiel telefoonnummer.
Om misbruik te voorkomen moet je bij deze dienst je kunnen legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.

10.2 Contactpersonen zakelijke relaties
Als je inzage wilt en/of wijzigingen wilt aanbrengen aan je gegevens dan kun je contact opnemen met TREEE ten via het mobiel telefoonnummer. Om misbruik te voorkomen moet je bij deze dienst je kunnen legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.

11 Recht op verwijderen van uw gegevens
Voor zowel kandidaten als contactpersonen van zakelijke relaties geldt dat als je wilt dat je gegevens definitief verwijderd worden bij TREEE dan kun je contact opnemen via het mobiel telefoonnummer. Om misbruik te voorkomen moet je bij deze dienst je kunnen legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.

12 Recht op dataportabiliteit van uw gegevens
Wil je je gegevens overdragen aan een andere organisatie dan kun je contact opnemen met TREEE via het  mobiel telefoonnummer. TREEE zal dan alle gegevens verzamelen en aan jou persoonlijk overdragen. Om misbruik te voorkomen moet je bij deze dienst je kunnen legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.

13 Beveiliging
TREEE doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatige verwerkingen. TREEE draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Als TREEE als verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van verwerkers dan zal TREEE vooraf aan de verwerking een verwerkingsovereenkomst met deze partij opstellen. Hierbij zijn tenminste dezelfde of zwaardere beveiligingsmaatregelen van toepassing als dat deze gegevens binnen TREEE verwerkt zouden worden.

14 Contact- en identiteitsgegevens TREEE
Bij vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door TREEE, neem je schriftelijk of per e-mail contact met ons op via onderstaande gegevens:

Volledige naam:                 OKKO Consulting Engineers BV, tevens handelend onder de handelsnaam TREEE

Correspondentie:               Stationsweg 32, 5802AB Venray

Telefoon:                              0683176474

E-mail:                                  info@treee.nl

Kvk-nummer:                       Kvk  Venlo nr. 52861104

Je hebt ook het recht en de gelegenheid om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (De AP). Je kunt de AP vinden via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

15 Vermoeden van een Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via onderstaande gegevens:

E-mail: Okko@TREEE.nl
TREEE, Stationsweg 32, 5802 AB Venray
Telefoonnummer 06 83176474

16 Wijzigingen
TREEE kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is telkens in te zien op de website van TREEE: www.TREEE.nl. Deze versie is opgesteld in juli 2018.